Mercedes-Benz

Vietnam Star Automobile

Đăng ký tư vấn

Danh xưng
Chọn xe
Chọn khu vực
Chọn đại lý

Tôi đồng ý nhận thông tin qua:

Tôi theo đây xác nhận đồng ý rằng Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam (“MBV”), Tập đoàn Daimler (“Daimler”), các đại lý được ủy quyền của MBV và/hoặc các công ty khác được chỉ định bởi MBV và/hoặc Daimler có quyền thu thập, lưu giữ, sử dụng, phân tích, chuyển giao và cập nhật dữ liệu cá nhân đã được tôi cung cấp qua hình thức đã chọn, cho các mục đích chăm sóc khách hàng, gởi thông tin khuyến mãi, tiến hành các hoạt động tiếp thị liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi MBV,Daimler, các đại lý ủy quyền của MBV, và/hoặc các công ty khác được chỉ định bởi MBV và/hoặc Daimler.